Registr oznámení veřejných funkcionářů obce Unčín

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o:

 • činnostech (§ 9),
 • oznámení o majetku (§ 10),
 • oznámení o příjmech,
 • darech a závazcích (§ 11),
 • negativní oznámení (§ 12 odst. 2)

příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Obecní úřad Unčín je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:

 • starostu obce

Žádost se podává písemnou formou. Ke stažení zde: ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO REGISTRU OZNÁMENÍ

Žádost musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • trvalý pobyt,
 • adresu pro doručování
 • a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě.

Podání žádosti:

 • osobně na Obecním úřadě v Unčíně a v úředních hodinách
 • poštou na adresu Obecního úřadu v Unčíně

Po vyřízení žádosti bude žadateli umožněno:

 • Nahlížení do registru v písemné podobě - na Obecním úřadě v Unčíně v úřední hodiny
 • Nahlížení do registru v elektronické podobě - pro nahlížení v el.podobě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a heslo, které bude bez zbytečného odkladu doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele.

Poučení: 

Přestupku se dopustí ten, kdo:

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.